Mở cửa 10h30 am - 11h00 pm

Người Nha Trang nấu món Nha Trang

Đặt Bàn Ngay

Ẩm thực "Bếp Bé Ba"